Do čela VŠE byl zvolen Petr Dvořák

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze zvolil nového rektora. Po jmenování prezidentem ČR se jím stane doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., dosavadní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. Funkční období nového rektora potrvá od 1. dubna 2022 do 31. března 2026. Na pozici střídá prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., která vedla největší českou veřejnou vysokou školu zaměřenou na ekonomii a byznys dvě funkční období.

Petr Dvořák získal potřebnou většinu hlasů hned v prvním kole tajného hlasování Akademického senátu VŠE. Jediným protikandidátem byl děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Ve volbách hlasovalo třicet jedna senátorů. Petr Dvořák získal dvacet pět hlasů, Ladislav Mejzlík pět a jeden hlas byl neplatný.

Chci navázat na úspěšný rozvoj školy v uplynulých letech a Vysokou školu ekonomickou v Praze dále posunout k tomu, aby byla moderní efektivně řízenou univerzitou, která bude otevřená novým trendům. Moderní pro mne znamená především nabídku kvalitních studijních programů realizovaných s využitím moderních forem výuky, samozřejmě založených na vysoké úrovni vědeckovýzkumné činnosti. Řízení univerzity musí být v mnohem větší míře postavené na datech, racionalizaci všech administrativních procesů a jejich digitalizaci. A VŠE se musí i více inspirovat zahraničními trendy, musí být více otevřená směrem k firmám, ale rovněž i ve vztahu ke studentům a absolventům, musí se aktivněji zapojit i do řešení našich aktuálních ekonomických problémů. Klíčovým prvkem k dosažení těchto cílů bude aktivní zapojení vhodně motivovaných zaměstnanců, studentů i absolventů VŠE,“ přibližuje budoucí rektor své priority.

Petr Dvořák absolvoval v roce 1984 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později doktorát a docenturu. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE, kde zastával mimo jiné funkci děkana nebo vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2014 je prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost VŠE. Odborně se specializuje na oblast komerčního bankovnictví a finančních derivátů. Úzce spolupracuje s praxí, je členem dozorčí rady Komerční banky nebo Rozkladové komise ČNB, zasedá ve vědeckých radách, např. Národohospodárskej fakulty EU Bratislava. Je také členem redakční rady časopisu Bankovnictví nebo vědeckého grémia České bankovní asociace. Petr Dvořák je autorem nebo spoluautorem několika monografií a učebnic, desítek článků v českých a zahraničních odborných časopisech i výzkumných studií.

Kandidáta na funkci rektora volí Akademický senát (AS) tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může funkci rektora zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které sám jmenuje.