Salutem Fund vstoupil na Burzu cenných papírů

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

SALUTEM FUND SICAV a. s., realitní investiční fond pro kvalifikované investory, je od 9. února 2021 obchodovaný na pražské Burze cenných papírů. Cílem vstupu fondu na Burzu je navýšení tržní kapitalizace. Minimální výše investice je 1 milion korun s doporučeným investičním horizontem alespoň tři roky.

„Vstup na Burzu cenných papírů považujeme za zásadní milník ve vztahu k naším investorům. Je jednoznačným signálem důvěryhodnosti našeho fondu, protože potvrzuje, že Salutem Fund splňuje přísné regulatorní podmínky související s obchodovatelností akcií na Pražské burze,“ komentuje vstup na burzu zakladatel fondu Jaroslav Ton.

Salutem Fund investuje do realitních projektů, které jsou samy o sobě považovány za méně rizikový instrument. Fond investice diverzifikuje, a to jak geograficky, tak i formou, tedy mezi různé typy nemovitostí (komerční i rezidenční) a jiná aktiva. Držitelé prioritních investičních akcií mohou zhodnocovat své prostředky nadstandardní úrokovou mírou až 6,3 % p. a. Podíl na zhodnocení fondu probíhá vždy přednostně před zakladateli fondu držícími výkonnostní investiční akcie. Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií je ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance probíhá formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

V Rozhodní generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice se uvádí: „Generální ředitel zkonstatoval, že … Emise i Emitent splnili předpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na skutečnost, že přijímané investiční akcie jsou vydávány investičním fondem otevřeného typu, zvážil generální ředitel především počet investorů vlastnící investiční nástroje vydané v rámci Emise, mechanismy zpětného odkupu a podmínky pro pravidelné zveřejňování informací o hodnotě aktiv spravovaných Emitentem. Mechanismy zpětného odkupu Emise popsané Eminentem v rámci žádosti považuje generální ředitel za dostatečné.“

Investorům kotace přináší zejména vyšší úroveň kontroly a regulace samotného fondu, protože zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze cenných papírů, přípravy pololetní zprávy i komplexnější výroční zprávy. Akcie budou nově zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných papírů. Investor také získá on-line pohled na vývoj kurzu prioritních investičních akcií přímo na webu Burzy. V případě žádosti o odkup akcií do výše 10 milionů korun jej nově Salutem Fund bude muset vypořádat rychleji, a to již do čtyř měsíců. Se vstupem na Burzu také souvisí změna způsobu vedení účetnictví a sestavení účetních výkazů Fondu, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).