Vidím příležitost na nemovitostním trhu

Karel Slavíček, spoluzakladatel fondu kvalifikovaných investorů Investone SICAV, a.s., říká, že na současném nemovitostním trhu příležitost vidí zajímavou příležitost. Každá krize s sebou totiž zároveň nese ty největší příležitosti! Proto chce tento zkušený developer nyní výhodně společně investovat do projektů, které budou dokončeny v době obnovené poptávky

Investice do nemovitostí prostřednictvím fondů kolektivního investování se v posledních letech mezi tuzemskými investory těšily mimořádné oblibě. Podle dat zveřejněných Asociací pro kapitálový trh ČR překonal objem prostředků investovaných do nemovitostních fondů poprvé ve třetím kvartále roku 2022 hranici 60 mld. Kč. Jen za poslední dva roky vzrostl objem prostředků v nemovitostních fondech o 46 %. Lákadlem pro investory byly především vysoké výnosy nemovitostních fondů kombinované s nízkou volatilitou v poslední dekádě.

Nicméně více než desetiletí nepřetržitého růstu a vysokých výnosů nyní končí. Vysoké úrokové sazby tvrdě dopadly na celou ekonomiku i na hypoteční trh a snížily poptávku po nemovitostech. Právě proto se mnoho nemovitostních fondů a developerů dostane pod tlak, jak odhaduje spoluzakladatel fondu kvalifikovaných investorů INVESTONE Karel Slavíček: „Momentální situace na hypotečním trhu způsobila, že nyní poptávka na nějaký čas zřejmě zastaví. Na toto odložení poptávky budou muset největší developeři reagovat. Svoje aktuální, již hotové, popřípadě aktuálně realizované projekty budou muset stále financovat a na financování budou muset získat prostředky jinde než jako obvykle z bezproblémového předprodeje. Nejjednodušší cestou pro ně bude prodej nových projektů, které chystají či jsou již nachystané k realizaci, ale zatím nebyly umístěny na trh.“

Každá krize však s sebou zároveň nese ty největší příležitosti! Proto chce zkušený developer Karel Slavíček nyní výhodně společně investovat do projektů, které budou dokončeny v době obnovené poptávky: „Přestože lidé stále potřebují někde bydlet, nové developerské projekty se na trhu jen tak neobjeví. Právě sem teď napínáme své síly my. Soustředíme se na investování do rozpracovaných projektů ve fázi územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Takové projekty jsme pak schopni financovat, a navíc ještě do nich zakomponovat své vlastní myšlenky a poznatky, které nám ukazuje mimo jiné i dnešní energetická krize. Očekávám, že takovéto období odložené poptávky bude v období následujících šesti až osmi kvartálů. Během nich se ustálí situace na trhu, úrokové sazby a poptávka tím logicky opět strmě naroste, což primárně způsobí právě návrat odložené poptávky. Pochopitelně, zároveň nezatracujeme ostatní projekty a investiční příležitosti, ale toto je směr, kterým se chceme vydávat primárně. Tedy tam, kde naše projekty budou pro konečné zákazníky, kupce bytových jednotek umístěny na trh za ony cca dva roky.“

Cílem fondu Investone SICAV, a.s. je dlouhodobě dodávat investorům zhodnocení kolem 10% p.a. To je velmi ambiciózní cíl, přestože výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Ale právě současná tržní situace může hrát fondu do karet. Není lepší příležitost k rozšiřování portfolia než ekonomická krize a propad realitního trhu. Proto se také chce fond v letošním roce zaměřit na získávání dalších investorů, kteří vidí v krizi příležitost.

***

TYP FONDU

Fond kvalifikovaných investorů, který má právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Klient má možnost koupit investiční akcie, což jsou kusové akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu připadajícím na daný druh investičních akcií. Tyto akcie se chovají jako jiné cenné papíry, včetně tříletého časového testu pro osvobození od daně z příjmů. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Fond je zapsán v seznamu vedeném ČNB a podléhá každoročnímu auditu ze strany společnosti PKF APOGEO Audit, s.r.o..

Právní poznámka:

*Výše uvedený fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonnost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na [email protected].

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje. Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.