EFPA se zavázala rozvíjet celoevropské certifikace pro finanční poradce

EFPA Europe prosazuje vytvoření společných evropských principů profesní odbornosti pro finanční poradce. Tyto principy by se měly stát klíčovým nástrojem pro řešení stávajících nedostatků při implementaci směrnice MiFID II, která ukázala velké rozdíly v požadavcích na kvalifikaci a standardech finančních poradců v různých zemích EU.

* EFPA spolu s Evropskou komisí, ESMA a dalšími profesními subjekty analyzovala strategii Evropské komise pro retailové investice, která nenavrhuje úplný zákaz provizí a místo toho volí nová opatření na ochranu investorů.

* Během zasedání EFPA Europe v Paříži asociace představila také výsledky své studie „Strategie zvyšování kvalifikace finančních poradců v EU“.

EFPA, evropská organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, uspořádala minulý týden v Paříži setkání předních odborníků v oblasti finančního poradenství a plánování včetně zástupců všech svých národních poboček s cílem prodiskutovat aktuální otázky, jež zajímají celou evropskou komunitu finančních poradců. Setkání rovněž sloužilo k představení výsledků studie EFPA s názvem „Strategie zvyšování kvalifikace finančních poradců v EU“. Tato studie má za cíl pomoci vyřešit výzvy, kterým aktuálně čelí profese finančního poradenství a plánování v Evropě. Klade důraz na otázku dosažení harmonizace a společných minimálních standardů finančního poradenství a plánování v jednotlivých zemích Evropské unie.

V rámci studie byly prodiskutovány dvě klíčové otázky pro dané odvětví: potřeba harmonizace evropských certifikací s cílem dostatečně zavést do praxe směrnici MiFID, jejíž míra implementace se v jednotlivých zemích výrazně liší. A dále pak analýza navrhovaných opatření v rámci strategie (balíčku opatření) Evropské komise na ochranu retailových investorů (Retail investment strategy).

Profesní certifikace v celé Evropě

EFPA zdůraznila praktické důvody pro zavedení celoevropského označení finančních poradců, které vychází z potřeb poradců v každém z regionů. Kromě garance kvality služeb a vysoké odbornosti poradců by toto označení umožnilo vzájemné uznávání mezi zeměmi. Zlepšila by se tak tržní praxe v rámci EU a vyrovnaly by se podmínky mezi jednotlivými státy. Ve finále by tento krok znamenal větší kvalitu služeb pro klienty finančního poradenství obecně a vytvořil konkurenční prostředí s rovnými podmínkami pro všechny. Kromě toho by zavedení společných kritérií zajistilo, že by poradci v celé Evropě splňovali stejné standardy a požadavky, což by zvýšilo důvěru jejich klientů a usnadnilo přeshraniční podnikání poradců působících v různých zemích EU.

Podle EFPA by měla harmonizace evropských profesních certifikací vycházet z obecných principů vyplývajících z MiFID II a IDD (Směrnice o distribuci pojištění), které zahrnují odbornou kvalifikaci, využití výsledků vzdělávání a zavádí vysoké profesní standardy. EFPA rovněž navrhuje pravidlo proporcionality, které stanoví, že pro výkon určité funkce je nutná tomu odpovídající kvalifikace. Příkladem může být požadovaná vysoká úroveň kvalifikace právě pro finanční poradenství. Kromě toho byl zdůrazněn význam dodržování norem etiky v podnikání jako nedílné součásti dané kvalifikace. EFPA současně upozornila na potřebu strukturovaného vzdělávání potřebného pro splnění požadavků certifikace. V neposlední řadě byl navržen průběžný profesní rozvoj, který by podporoval neustálé aktualizování znalostí a dovedností držitele certifikace.

EFPA Europe tvrdí, že má-li být dosaženo ambiciózních cílů strategie Evropské komise na ochranu retailových investorů, je nezbytné směřovat úsilí k větší harmonizaci certifikací finančních poradců v celé Evropské unii.

Analýza strategie retailového investování

Během zasedání EFPA Europe v Paříži odborníci také podrobně diskutovali novou strategii Evropské komise na ochranu retailových investorů, která se zabývá stávajícími problémy na finančních trzích, zlepšuje zapojení drobných investorů a reaguje na hlavní problémy, jako je asymetrie informací nebo nedostatečná finanční gramotnost.

Jednání v rámci pařížské akce se zúčastnily EFPA, FECIF (Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů, jejímž členem je právě i EFPA), EFAMA (Asociace správců fondů) a ESMA, evropský orgán dohledu nad finančním trhem, spolu se zástupcem Evropské komise. Fakt, že Komise v reakci na žádost celého odvětví upustila od myšlenky úplného zákazu provizí, přináší ve svém důsledku prospěch spotřebitelům. Komise se zaměřila na návrh opatření na ochranu střadatelů a zavádí pouze zákaz pobídek pro přímé služby. Odborníci se shodli na tom, že všeobecný zákaz provizí by destabilizoval současné distribuční kanály spořicích produktů a bránil by poskytování poradenství v oblastech, kde ho spotřebitelé nejvíce potřebují. Zároveň by také omezil rozmanitost výběru. Odborníci se však kriticky vyjádřili k ostatním navrhovaným opatřením a vyjádřili i vážné pochybnosti o tom, zda vůbec bude možné dosáhnout navrhovaných cílů.

Účastníci setkání v Paříži také diskutovali o opatřeních pro zvýšení transparentnosti a zajištění hodnoty poradenských služeb ve vztahu k jejich ceně. Zabývali se různými přístupy ke strategii pro zlepšení regulace, harmonizace přístupu k investičním produktům a podpory další digitalizace. V této otázce však ale existují obavy ohledně nedostatečně jasné definice některých pojmů a nebezpečí vysokých nákladů, aniž by byla zohledněna udržitelnost financování. Odborníci také vyjádřili obavy z dopadu některých těchto opatření na malé a střední poradenské firmy, zdůraznili ovšem potřebu jasného regulačního rámce, který by přilákal investice retailových investorů.