Povodňové mapy mají nová data

Spolupráce České asociace pojišťoven s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským a dalšími státními institucemi přináší rozšíření map nebezpečí povodní. Ty nově obsahují mimo záplavových zón dalších 50 vrstev ohledně např. svahové stability, odtokové linie, eroze, poddolování apod. Do budoucna by se do nich měly promítat další faktory, jako je požár či vichřice. Aktualizované rizikové mapy byly zpřístupněny veřejnosti 1. listopadu.

CechyPodKosirem_3

S prvním listopadem byla spuštěna inovovaná verze map nebezpečí říčních i přívalových povodní. Ty jsou nově doplněny o data Ministerstva zemědělství, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného ústavu vodohospodářského a České geologické služby.

„Povodňový model pojišťoven je unikátním nástrojem, který již řadu let neslouží jen pojišťovnám, ale informace o rizicích povodní našly uplatnění např. i na realitním trhu. Rozšíření sledovaných dat v rámci povodňových map má velký celospolečenský přínos, je to naše reakce na klimatické změny, kdy chceme klást důraz na prevenci lokálních povodní v souvislosti s častějšími přívalovými dešti. Nově se zaměříme na vyhodnocování a dohlížení nad odpovědným chováním zemědělců. Další mapové vrstvy nám zase pomohou zlepšit spolupráci s obcemi, zejména při plánování protipovodňových opatření v krajině,“ uvádí výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Povodňové mapy slouží jako prevence

Nové datové vrstvy obsahují informace o erozi, odtokových liniích, sesuvech a svahové nestabilitě, doporučených krajinářských a vodohospodářských opatřeních atd. Od jejich propojení na jednom místě si autoři slibují posílení tlaku na zdravější krajinu, zadržování vody v ní a posílení biodiverzity. „Například erozní vrstva pomůže kontrolovat dodržování tzv. erozní vyhlášky a činnost zemědělců. Až 80 % erozních událostí lze zabránit. To je významná prevence majetkových škod, ale i škod na bonitě půdy,“ vysvětluje Adam Voldán, expert projektu Mojžíš České asociace pojišťoven. Dalším příkladem konkrétního využití map nebezpečí povodní je kontrola dodržování vodního zákona.

Nová data dále poslouží k edukaci a osvětě o problematice adaptace na změnu klimatu. „Česká krajina se mění a s klimatickou změnou vstupují do hry nová rizika. Naším úkolem je tato rizika nejen definovat, rozumět jim pro správnou ochranu našich klientů, ale aktivně se zasazovat o předcházení následků katastrof. A když už nastanou, tak i moci správně označit jejich příčiny. Zjednodušeně – někdy možná za následky přívalového deště nemůže ani tak počasí, ale spíše zemědělec. Množí se případy obcí, které jsou zaplaveny bahnem i po normální letní bouřce, čistě jen díky tomu, že zemědělec zasel např. kukuřici tam, kde neměl. Takovým případům chceme ve spolupráci se státními institucemi předcházet,“ dodává Jan Matoušek.

Do map nebezpečí povodní přibydou nová rizika a analytické vrstvy

Povodňové mapy by se tak měly rozšiřovat o další rizika, jako je třeba požár v krajině nebo vichřice právě tak, abychom mohli reagovat na očekávané klimatické změny. Do budoucna jsou v plánu také analytické vrstvy, jako první se připravuje propojení na již digitalizovanou a zhuštěnou síť měřících stanic ČHMÚ. To pomůže lépe popsat zejména rizika krupobití a vichřic, ale nabízí se i další automatizace a zrychlení využití dat.

Pátá generace map nebezpečí povodně od společnosti Intermap Technologies je zpřístupněna v inovované verzi řešení Aquarius RMA. Mapy je možné dohledat na webových stránkách České asociace pojišťoven.